Education

Tekn. Dr. Yong Yao


     学历

  • 布京理工大学,瑞典
  • 博士, 通信系统专业 (工作性质,类似全额奖学金)

2009 - 2014

 

  • 布京理工大学,瑞典
  • 副博士,通信系统专业 (工作性质,类似全额奖学金))

2009 - 2012

 

  • 华中科技大学,中国
  • 硕士,光学专业 (免考保送)

2003 – 2006

 

  • 华中科技大学,中国
  • 本科,应用物理专业

1999 – 2003